Inspecció Tècnica d’Edificis

La ITE és el sistema de control de l’Administració per verificar el deure que tenen el propietaris de mantenir els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu. La ITE té tres passos:
  1. Inspecció visual dels elements comuns de l’edifici que fa l’arquitecte encarregat. Si es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, l’arquitecte ho comunica  immediatament tant a la propietat com a l’ajuntament perquè s’adaptin les mesures urgents.
  2. Redacció de l’informe de la inspecció tècnica i qualificació de l’estat de l’edifici per part de l’arquitecte. Segons les deficiències detectades, pot ser necessària la realització d’obres de reparació i el consegüent certificat final d’obres.
  3. Certificat d’aptitud emès per l’Administració.
La inspecció tècnica és obligatòria en els casos següents:
  1. Edificis plurifamiliars d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat.
  2. Edifici o habitatges de l’edifici que es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
  3. Per determinació de programes o ordenances locals que podran contenir previsions més àmplies i exigents com, per exemple, estendre l’obligació de la inspecció tècnica als edificis unifamiliars.
S’estableixen terminis màxims per dur a terme la inspecció:
Antiguitats de l’edifici Termini màxim per passar la ITE
 Anteriors a 1930  Fins al 31.12.2012
 Entre 1931 i 1950  Fins al 31.12.2013
 Entre 1951 i 1960  Fins al 31.12.2014
 Entre 1961 i 1970  Fins al 31.12.2015
 A partir de 1971  Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi el 45 anys d’antiguitat